Föreningens stadgar, yhdistyksen säännnöt

 

STADGAR för NAGU SEGELSÄLLSKAP r.f.

På finska NAUVON PURSISEURA r.y.

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Nagu Segelsällskap r.f., på finska Nauvon Pursiseura r.y., och dess hemort är Nagu i Pargas stad. Nagu Segelsällskap r.f. benämnes nedan i dessa stadgar som föreningen. 

2. Föreningens språk

Föreningens språk är svenska. Föreningen kan bedriva verksamhet både på svenska och finska. 

3. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att väcka och underhålla hågen för sjöväsendet.               Föreningen vill sålunda genom arrangerande av övningar och tävlingar med segel-, rodd- och motorbåtar arbeta för spridandet av kunskap i sjömanskap, kappseglingskonst och navigation samt verka för utvecklandet av båthamnar och servicen för fritidsbåtar inom föreningens verksamhetsområde, som är Nagu med omgivande skärgård.                         För fullföljandet av föreningens ändamål kan föreningen idka hamnverksamhet, innefattande både upprätthållandet av båtplatser samt utfärdshamnar, samt driva kiosk-, härbärgerings- och förplägnadsrörelse.

Föreningen kan för detta ändamål även äga och besitta fastigheter samt värdepapper.

Föreningens verksamhet åsyftar inte att förskaffa medlemmarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta.

 

4. Medlemskap

Till ordinarie medlem kan antas en enskild person, som anhåller om medlemskap och av två tidigare medlemmar hos styrelsen förordats till inträde i föreningen. Till juniormedlem kan antas enskild person vars ålder underskrider en av årsmötet årligen fastställd åldersgräns.             Medlem antas av styrelsen.

Till hedersmedlem kan föreningen invälja person som genom gagnelig verksamhet för densamma gjort sig särskilt förtjänt därav och för vilken föreningen sålunda önskar visa sin aktning och erkänsla. Inval av hedersmedlem sker på styrelsens förslag å föreningens möte med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen må därom skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess ordförande eller muntligen vid föreningens sammanträde, vilket antecknas i protokollet. Utträde ur föreningen anses ha skett då anmälan därom gjorts, men ifrågavarande medlem är förpliktad att till föreningen erlägga sina avgifter och sköta sina förpliktelser till verksamhetsårets slut.

 

Medlem som bryter mot dessa stadgar, missbrukar föreningens flagga eller föreningen enligt lag och förordningar tillkommande rättigheter eller vid utövandet av sitt medlemskap skadar föreningens anseende, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Dessutom äger styrelsen rätt att ur föreningen utesluta medlem, som uraktlåtit att erlägga medlemsavgift. En medlem som uteslutits ur föreningen på sistnämnda grund kan i vanlig ordning ånyo vinna inträde i föreningen.

 

5. Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet besluter om storleken av de anslutningsavgifter och de årliga medlemsavgifter som tas ut från medlemmarna.

En ordinarie medlem som vid inträde eller senare på en gång erlägger en summa, vars belopp för varje år av årsmötet fastställes, blir ständig medlem och är därefter befriad från vidare medlemsavgifter.

 

6. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och sex (6) andra ordinarie medlemmar samt tre (3) suppleanter, som alla utses vid årsmötet. Ordförandes mandattid är tiden mellan årsmötena, medan mandattiden för övriga ordinarie medlemmar och suppleanter är 3 år sålunda, att mandattiden upphör vid det tredje årsmötet efter valet.         En tredjedel av de ordinarie medlemmarna och suppleanterna är således varje år vid årsmötet i avgångstur. Mandattiden för en ordinarie medlem och suppleant som har valts under en pågående valperiod upphör samtidigt som företrädarens mandattid skulle ha upphört.

Vid det årsmöte som först följer efter ikraftträdandet av dessa stadgar lottas de valda ordinarie medlemmarnas och suppleanternas mandatperioder så att en tredjedel väljs för ett år, en tredjedel för två år och en tredjedel för tre år.                                                        

 

Styrelsen utser årligen inom sig en viceordförande, en sekreterare och en kassör.

 

Styrelsen kan årligen antingen inom eller utom styrelsen välja övriga behövliga funktionärer såsom sektionsordföranden och -medlemmar, hamnkapten, besiktningsnämnd och tävlingsnämnd. Styrelsen kan då så anses nödigt tillsätta olika utskott och nämnder samt anställa och avskeda funktionärer.

 

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner och regler åt funktionärer, sektioner, nämnder och utskott.                          Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall av denne viceordföranden, och är beslutförd då ordförande, eller vid förfall av denne viceordförande, och minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.   

 

7. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, endera tillsammans med sekreterare eller kassör.

Ordföranden äger tala och svara för föreningen. Ordföranden leder föreningens och styrelsens förhandlingar och då han så önskar även samtliga sektioners och nämnders möten. Ordföranden för befälet över föreningens eskader såväl vid tävlingar som övnings- och samseglingar.

 

8. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse skall jämte nödiga verifikat överlämnas till föreningens verksamhetsgranskare senast den     15 mars. Verksamhetsgranskarna skall därefter inom tre veckor till styrelsen tillställa sin berättelse över granskning av föreningens räkenskaper under föregående år.

 

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålles årligen på en av styrelsen fastställd dag under perioden januari - maj.  Vid årsmötet behandlas följande ärenden:                     

Val av ordförande för mötet;

Val av sekreterare och två protokolljusterare för mötet;

Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört;

Föredras styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhets-granskningsberättelse:

Fattas beslut om fastställande av bokslutet;

Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;

Fastställes de i § 5 stadgade avgifterna;

Fastställande av verksamhetsplan och budget;

Val av styrelsens ordförande;

Val av 2 ordinarie styrelsemedlemmar och 1 suppleant. Vid det årsmöte som först följer efter ikraftträdandet av dessa stadgar väljs 6 ordinarie styrelsemedlemmar och 3 suppleanter varefter dessas mandatperioder lottas enligt § 6;

Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa;

Beslutes om övriga ärenden vilka meddelats i kallelsen till årsmötet.

 

Extra föreningsmöten hålles då styrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen. Vi extra möten behandlas endast de ärenden som i kallelsen till mötet uppgivits.

 

Vid föreningens möten har alla medlemmar rätt att närvara och uttrycka sig. Envar närvarande ordinarie medlem har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid val då lotten avgör.  

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före motet genom annons i en på föreningens hemort allmänt spridd tidning eller genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post. Övriga tillkännagivanden sker på samma sätt.

 

11. Föreningens båt- och fartygsregister

Föreningens medlem tillhörig båt och fartyg intages efter anmälan i föreningens båt- och fartygsregister om de uppfyller de för detta ändamål utfärdade bestämmelserna. Båten/fartyget tilldelas härvid ett av föreningens styrelse utfärdat certifikat och berättigas att föra föreningens flagga.

För i registret intagen båt/fartyg skall besiktningsnämnden årligen efter å båten/fartyget verkställd besiktning utfärda nytt besiktningsbevis.

 

Missbruk av de rättigheter, som inskrivning i föreningens båt- och fartygsregister skänker, medför förlust av rättigheten att föra föreningens flagga och uteslutning ur dess båt- och fartygsregister. Båt/fartyg som inte under tvenne på varandra följande år anmälts till besiktning och där blivit godkänt, eller som övergått till annan ägare utan att anmälan därom gjorts, kan uteslutas ur föreningens register. Föreningens styrelse fattar beslut om uteslutning ur föreningens båt- och fartygsregister.

 

På båtar och fartyg införda i föreningens båt- och fartygsregister skall föras föreningens fastställda flagga. Föreningens flagga får inte föras på båt/fartyg, som ej innehar behörigt certifikat för året, och inte heller på båt/fartyg varå befälet icke förs av medlem i föreningen.

 

12. Utmärkelsetecken

Föreningen kan utdela utmärkelsetecken och belöningar för förtjänstfull verksamhet. Föreningens styrelse besluter om utmärkelsetecken och belöningar.

 

13. Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen bör fattas med minst 3/4 av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten som hålles med minst en månads mellanrum.

 

14. Användning av föreningens tillgångar vid upplösning

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst, används dess tillgångar för samma ändamål.

 

15. Tillämpning av lag

I sådana fall, som i dessa stadgar icke särskilt omnämns, tillämpas bestämmelserna i Föreningslagen.